Huidige stand van zaken onderzoek

  • By  admin
  • 3 oktober, 2012
  • Reageren uitgeschakeld

Slim omgaan met bestek

Onderzoeksvraag:

Hoe kan het bouwbestek als data slim worden ingezet in het bouwproces en hoe ligt dit in relatie tot bouwadviesorganen?

De ontwikkelingen van de werkmethodiek BIM en het digitaliseren van het bestek zijn vooralsnog twee ontwikkelende stromingen geweest waar de laatste tijd wordt gezocht naar een geschikte koppeling. Het schrijven van een bestek gaat nog dikwijls met fouten gepaard. Het hergebruiken van bestekken van andere projecten, slechte communicatie tussen verschillende partijen en niet correct doorvoeren van wijzigingen liggen hier vaak aan ten grondslag. Met fouten in het bestek is moeilijk te bepalen wie daarvoor moet opdraaien met name voor geïntegreerde contracten. Met het oog gekeken naar BIM zou ook voor het bestek een slag gemaakt moeten worden. Bedrijven de mogelijkheden laten inzien om deze data slim te verwerken. Als er een fout ontstaat in het bestek gekoppeld aan het bouw informatie model is deze ook automatisch terug te herleiden naar het model en dus het tekenwerk. Net als voorheen krijg je te maken hebben met de coderingen en werkafspraken binnen STABU met bijhorende coderingen (NL-SfB) en overige werkafspraken.

Informatiebehoefte 

Onderzoeksvraag:

Aan welke eisen moet de informatie- en communicatieoverdracht in de uitvoeringsfase voldoen zodat deze voldoet aan de eisen de exploitatiefase?

In de bouwwereld waar BIM een meer geaccepteerde standaard begint te worden, komen steeds meer nieuwe afspraken, contractvormingen, geavanceerde bouw-ICT/software pakketten en vooral meer gerichte informatie aanbod. Alle bouwfasen hebben te maken met deze omslag en dat leidt soms naar onduidelijkheden en/of ruis binnen het communicatieproces. Het BIM-model oftewel informatiemodel binnen het proces wordt gezien als het verrijkte communicatiemiddel om alle aspecten binnen handbereik te bewaken en te gebruiken voor verschillende doeleinden. Voor de ontwerpfasen, vanaf het schetsontwerp- tot aan de werkvoorbereidingsfase, is al reeds bekend hoe er met informatie om wordt gegaan met de daarbij behorende partijen.

Tijdens de seminar op 14 juni 2012 jl. zijn er door verschillende MKB-bedrijven veel vragen gesteld over de informatiebehoeftes over de overige bouwfasen.  De meeste vragen zijn gericht op de exploitatiefase, omdat de informatiebehoefte daar niet bekend of onvolledig is. BIMming Business zal vanuit de MKB-onderzoekvragen één onderzoeksvraag gaan definiëren en dit uitwerken en presenteren voor de BIM-seminar medio december 2012.

Renovatie

Onderzoeksvraag:

Wat zijn de mogelijkheden van BIM op renovatieprojecten van woningcorporaties?

Naast de toepassingen van BIM in de ontwerp- en uitvoeringsfase zijn er ook legio mogelijkheden voor het toepassen van de mogelijkheden van BIM in de exploitatiefase. Zo kan er gekeken worden naar mogelijkheden met betrekking tot renovatie. Wellicht liggen hier kansen. In de huidige markt zijn renovatie aan de orde van de dag. Dit zal in de toekomst alleen maar meer worden gezien het bebouwd oppervlak van Nederland. Tot op heden zijn informatiemodellen, als deze al worden toegepast, hooguit in de ontwerp- en uitvoeringsfase te vinden. In dit onderzoek zal er worden gekeken naar de langste fase van de levenscyclus, namelijk de exploitatiefase. Uit deze fase die doorgaans vele decennia bestrijkt wordt in de onderzoek specifiek renovatie uitgelicht. Om gerichte resultaten te behalen wordt er alleen gekeken aan woningcorporaties. Beheermaatschappen hebben andere belangen en zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Om erachter te komen of de huidige markt wel behoefte heeft aan informatiemodellen zullen er interviews worden gehouden met verschillende partijen.  Resultaten en bevindingen die hieruit voortkomen zullen gerapporteerd worden daarnaast gebruikt worden om een enquête op te stellen. Met deze enquête kunnen er meer corporaties worden benaderd binnen de doelgroep. Hierdoor krijgt het onderzoek een sterker fundament en kunnen resultaten beter gegrond worden.  Ook zal er onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden die er zijn om een BIM model te creëren.

Categories: MKB

Comments are closed.